Phuktal, Zanskar, Ladakh
Phuktal Monastery, Zanskar